نسخه آزمایشی

لیست اختراعات فاطمه اميري سيمكوئي

دستگاه تزريق دارو در نوزادان
neonatal microset

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/27
تاریخ ثبت: 1398/06/30
مخترع/مخترعان: فاطمه اميري سيمكوئي