نسخه آزمایشی

لیست اختراعات فاطمه رضائي

دستگاه تميز كننده زباله ها و جلبك هاي جوي آب

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/24
تاریخ ثبت: 1399/06/11