لیست اختراعات فرزانه روستائي

تاریخ اظهارنامه: 1399/03/17
مالک/مالکان: فرزانه روستائي
تاریخ ثبت: 1399/11/20
مخترع/مخترعان: فرزانه روستائي

موارد یافت شده: 1