نسخه آزمایشی

لیست اختراعات فرشاد زارع

ساخت خمير كاغذ از ساقه سنبل آبي

تاریخ اظهارنامه: 1392/04/29
مالک/مالکان: آقاي فرشاد زارع
تاریخ ثبت: 1395/07/27
مخترع/مخترعان: فرشاد زارع

ساخت خمير كاغذ از ساقه سنبل آبي

تاریخ اظهارنامه: 1392/04/29
مالک/مالکان: آقاي فرشاد زارع
تاریخ ثبت: 1395/07/27
مخترع/مخترعان: فرشاد زارع