لیست اختراعات فريبا سپهوند

تاریخ اظهارنامه: 1391/05/17
مالک/مالکان: فريبا سپهوند
تاریخ ثبت: 1391/11/19
مخترع/مخترعان: فريبا سپهوند
تاریخ اظهارنامه: 1391/05/17
مالک/مالکان: فريبا سپهوند
تاریخ ثبت: 1391/11/19
مخترع/مخترعان: فريبا سپهوند

موارد یافت شده: 2