نسخه آزمایشی

لیست اختراعات قاسم زحمتي آبگرگ

دستگاه تنظيم فرمان ديجيتال سيار

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/26
تاریخ ثبت: 1398/01/27
مخترع/مخترعان: قاسم زحمتي آبگرگ