نسخه آزمایشی

لیست اختراعات مجيد فروزنده

دستگاه هرس نخل خرما و دم برگ نخل

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/14
مالک/مالکان: آقاي مجيد فروزنده
تاریخ ثبت: 1398/05/06
مخترع/مخترعان: مجيد فروزنده