نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محسن پاكباز

تاریخ اظهارنامه: 1393/12/20
مالک/مالکان: آقاي محسن پاكباز
تاریخ ثبت: 1394/05/28
مخترع/مخترعان: محسن پاكباز

موارد یافت شده: 1