نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محمد عابدي

ساخت ماده مدرجGM f بر اساس روش مكش در خلاء vARTM)

تاریخ اظهارنامه: 1390/11/25
مالک/مالکان: