نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محمد قاسمي

تاریخ اظهارنامه: 1389/07/21
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1389/10/29
مخترع/مخترعان: محمد قاسمي
تاریخ اظهارنامه: 1396/07/05
مالک/مالکان: آقاي محمد قاسمي
تاریخ ثبت: 1397/02/05
مخترع/مخترعان: محمد قاسمي
تاریخ اظهارنامه: 1389/07/21
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1389/10/29
مخترع/مخترعان: محمد قاسمي
تاریخ اظهارنامه: 1385/11/18
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1386/11/28
مخترع/مخترعان: محمد قاسمي
تاریخ اظهارنامه: 1385/11/18
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1386/11/28
مخترع/مخترعان: محمد قاسمي

موارد یافت شده: 15