لیست اختراعات محمد محمودي

تاریخ اظهارنامه: 1390/08/23
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/04/07
مخترع/مخترعان: محمد محمودي

موارد یافت شده: 5