نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محمد مهدي اماني

ربات نان جمع كن تمام اتوماتيك همراه با سيستم شمارش نان

تاریخ اظهارنامه: 1398/12/12
مالک/مالکان: محمد مهدي اماني
تاریخ ثبت: 1400/05/13
مخترع/مخترعان: محمد مهدي اماني