نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محمدباقر حسيني

آموزشيار صوتي براي كودكان و نابينايان

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/04
تاریخ ثبت: 1395/03/17
مخترع/مخترعان: سيدمحمدباقر حسيني