نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محمدرضا موسوي

سيگنال ماهواره اي با قابليت غلبه بر تداخل تمام باند پرتوان

تاریخ اظهارنامه: 1391/07/07
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/08/07
مخترع/مخترعان: محمدرضا موسوي

پمپ سرنگي

تاریخ اظهارنامه: 1394/04/08
تاریخ ثبت: 1395/04/29
مخترع/مخترعان: سيدمحمدرضا موسوي بني

پمپ سرنگي

تاریخ اظهارنامه: 1394/04/08
تاریخ ثبت: 1395/04/29
مخترع/مخترعان: سيدمحمدرضا موسوي بني