نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محمدرضا نيري

نانو خازن-باتري كربني

تاریخ اظهارنامه: 1394/03/25
مالک/مالکان: آقاي محمدرضا نيري
تاریخ ثبت: 1394/07/20
مخترع/مخترعان: محمدرضا نيري

مولد برق با استفاده از نور و حرارت و باد

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/12
مالک/مالکان: آقاي محمدرضا نيري
تاریخ ثبت: 1397/10/16
مخترع/مخترعان: محمدرضا نيري