نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محمدعلي فراهي

حلقه رديابي شونده نجات
life buoy tracker

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/07
تاریخ ثبت: 1398/01/20
مخترع/مخترعان: محمدعلي فراهي