نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محمد اسكندري

پروانه زير دريايي با توانايي تغيير ناگهاني بردار تراست

تاریخ اظهارنامه: 1392/07/28
مالک/مالکان: محمد اسكندريان
تاریخ ثبت: 1392/07/28
مخترع/مخترعان: محمد اسكندريان

نيروگاه تخميري برق

تاریخ اظهارنامه: 1392/05/29
مالک/مالکان: آقاي محمد اسكندري
تاریخ ثبت: 1392/11/08
مخترع/مخترعان: محمد اسكندري