نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محمد رمضاني

كوليس شعاع سنج دايره و خمش خارجي 90 درجه

تاریخ اظهارنامه: 1394/05/28
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1394/10/01
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني

دستگاه اتوماتيك كننده پرده كركره اي

تاریخ اظهارنامه: 1394/02/28
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1394/11/12
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني

گردو شكن برقي خانگي

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/28
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1395/07/07
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني

كوليس شعاع سنج خمش داخلي 90 درجه
90 degree internal bend radius caliper

تاریخ اظهارنامه: 1395/02/29
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1395/07/11
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني

دستگاه تخليه كننده محفظه تيوپي اتوماتيك

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/06
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1395/07/12
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني

دستگاه تخليه كننده محفظه تيوپي اتوماتيك

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/06
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1395/07/12
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني

محاسبه كننده و كمك آموزشي گام ها و آكوردهاي موسيقي

تاریخ اظهارنامه: 1394/08/01
مالک/مالکان: آقاي محمد رمضاني
تاریخ ثبت: 1395/07/12
مخترع/مخترعان: محمد رمضاني