نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محمد كياني

كمربند مهار نشت لوله
Belt leakage pipe inhibition

تاریخ اظهارنامه: 1399/8/29
تاریخ ثبت: 1399/11/25