نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محمد نصيري

مركز اعلام فوريت هاي پزشكي چشم سوم.

تاریخ اظهارنامه: 1391/07/15
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/09/19
مخترع/مخترعان: محمد نصيري

دستگاه هوشمند كولر ابي برقي
Smart electric water cooler

تاریخ اظهارنامه: 1391/05/29
مالک/مالکان: شرکت محمد نصيري
تاریخ ثبت: 1391/05/29
مخترع/مخترعان: محمد نصيري

كولرهوشمندبدون استفاده ازآب و برق شهري

تاریخ اظهارنامه: 1394/08/18
مالک/مالکان: آقاي محمد نصيري
تاریخ ثبت: 1394/08/18
مخترع/مخترعان: محمد نصيري