نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محمود حسيني

عايق رطوبتي مقاوم شده با شبكه هاي فلزي

تاریخ اظهارنامه: 1391/08/01
مالک/مالکان: سيدمحمود حسيني
تاریخ ثبت: 1391/08/01
مخترع/مخترعان: سيدمحمود حسيني

جداساز لرزه اي بالشتكي

تاریخ اظهارنامه: 1394/04/06
تاریخ ثبت: 1396/11/23