نسخه آزمایشی

لیست اختراعات محمود شريفي

دستگاه مكانيكي برش شيشه و آئينه در آثار هندسي

تاریخ اظهارنامه: 1395/10/26
مالک/مالکان: آقاي محمود شريفي
تاریخ ثبت: 1398/03/29
مخترع/مخترعان: محمود شريفي

دستگاه مكانيكي مدرج مكمل پخ و زاويه زن گره چيني چوب

تاریخ اظهارنامه: 1398/02/21
مالک/مالکان: آقاي محمود شريفي
تاریخ ثبت: 1398/11/06
مخترع/مخترعان: محمود شريفي