نسخه آزمایشی

لیست اختراعات مرتضي توجه

شير هواي تك محفظه با مقاومت به خوردگي بالا در سرويس هاي خورنده

تاریخ اظهارنامه: 1399/5/4
مالک/مالکان: آقاي مرتضي توجه
تاریخ ثبت: 1399/12/19
مخترع/مخترعان: مرتضي توجه