نسخه آزمایشی

لیست اختراعات مريم باقري

دستگاه تخريب و تشديد امواج سونيك والتراسونيك

تاریخ اظهارنامه: 1390/11/10
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/08/09