نسخه آزمایشی

لیست اختراعات مصطفي عنقايي

تركيب پودر و ژل گياهي معدني رفع بوي بدن
destroyer of body smell

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/17
مالک/مالکان: آقاي مصطفي عنقايي
تاریخ ثبت: 1398/01/19
مخترع/مخترعان: مصطفي عنقايي