نسخه آزمایشی

لیست اختراعات مهدي مهدي خاني

سرنگ يكبارمصرف با پلانجر اسپيلت و قابل ريكپ شدن خودكار

تاریخ اظهارنامه: 1398/01/05
تاریخ ثبت: 1399/01/30
مخترع/مخترعان: مهدي مهدي خاني