نسخه آزمایشی

لیست اختراعات مهدي ميري

پايه چسب روميزي دست يار
one-hand hold desk tape dispensor

تاریخ اظهارنامه: 1396/07/14
تاریخ ثبت: 1399/07/14
مخترع/مخترعان: سيدمهدي ميري الموتي