نسخه آزمایشی

لیست اختراعات مهلا پيشه ورمفرد

هولدر فيلم در راديولوژي بيني با دستگاه پري اپيكال

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/11
تاریخ ثبت: 1398/06/02
مخترع/مخترعان: مهلا پيشه ورمفرد