لیست اختراعات ميرعباس حسيني نيا

تاریخ اظهارنامه: 1391/06/01
مالک/مالکان: مرتضي آقاخاني
تاریخ ثبت: 1391/12/04
تاریخ اظهارنامه: 1386/02/17
مالک/مالکان: ميرعباس حسيني نيا
تاریخ ثبت: 1386/08/16
مخترع/مخترعان: ميرعباس حسيني نيا
تاریخ اظهارنامه: 1386/02/17
مالک/مالکان: ميرعباس حسيني نيا
تاریخ ثبت: 1386/08/16
مخترع/مخترعان: ميرعباس حسيني نيا
تاریخ اظهارنامه: 1386/04/03
مالک/مالکان: ميرعباس حسيني نيا
تاریخ ثبت: 1386/10/03
مخترع/مخترعان: جواد گنجويان

موارد یافت شده: 8