نسخه آزمایشی

لیست اختراعات مِهمِت عبدالله شِنچوپور Mehmet Abdullah SENCOPUR