نسخه آزمایشی

لیست اختراعات وحيد صباغي

تفنگ قلاويز زن هوشمند
Smart Thread Tapping Gun

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/30
مالک/مالکان: آقاي وحيد صباغي
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: وحيد صباغي