نسخه آزمایشی

لیست اختراعات ولي پروانه

قالب بتن سبك درجا

تاریخ اظهارنامه: 1390/10/11
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/03/28