نسخه آزمایشی

لیست اختراعات يوكيهيرو هاسگاوا Yukihiro HASEGAWA