لیست اختراعات با مالکیت آقاي آرش سبحاني
1 عدد

تاریخ اظهارنامه: 1398/09/19
مالک/مالکان: آقاي آرش سبحاني
تاریخ ثبت: 1399/05/07
مخترع/مخترعان: آرش سبحاني

موارد یافت شده: 1