نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي ادريس مزارعي
3 عدد

قفل هوشمند پايين كركره

تاریخ اظهارنامه: 1393/10/20
تاریخ ثبت: 1394/09/17

مخزن اضطراري آب دستشويي

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/07
مالک/مالکان: آقاي ادريس مزارعي
تاریخ ثبت: 1395/02/25
مخترع/مخترعان: ادريس مزارعي