نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي اميرقاسم قاسمي طباطبائي
2 عدد