لیست اختراعات با مالکیت آقاي اميرمحمد نعيمي
1 عدد

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/10
تاریخ ثبت: 1400/01/18
مخترع/مخترعان: اميرمحمد نعيمي

موارد یافت شده: 1