نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي امين فراهاني
1 عدد

دستگاه محدود كننده و هشدار دهنده مصرف آب

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/16
مالک/مالکان: آقاي امين فراهاني
تاریخ ثبت: 1398/03/13
مخترع/مخترعان: امين فراهاني