نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي بهروز دميرلوجماعت
12 عدد

دستگاه اره كمان اتومات

تاریخ اظهارنامه: 1395/04/24
تاریخ ثبت: 1395/11/25