نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي حامد محمودپورقمصر
2 عدد

دستگاه آماده سازي و تزريق چسب گرم و تجهيزات مربوطه

تاریخ اظهارنامه: 1393/09/16
تاریخ ثبت: 1396/07/12
مخترع/مخترعان: حامد محمودپورقمصر