نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي حبيب اله ابراهيميان دستجردي
1 عدد

دستگاه مته چاله كن هيدروليكي باغي

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/26
تاریخ ثبت: 1398/04/18