نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي حسام الدين آتشي
17 عدد

دستگاه نگهدارنده و ضدعفوني كننده مسواك

تاریخ اظهارنامه: 1396/04/06
تاریخ ثبت: 1397/05/10
مخترع/مخترعان: حسام الدين آتشي