نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي حسن سعيدي
8 عدد

جوراب ضد خار پاشنه

تاریخ اظهارنامه: 1394/02/28
تاریخ ثبت: 1394/08/24