لیست اختراعات با مالکیت آقاي رضا باربازاصفهاني
1 عدد