نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي رضا رحيمي
3 عدد

دستگاه جداساز گرانشي سنگ از كود دامي

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/09
تاریخ ثبت: 1397/04/09
مخترع/مخترعان: رضا رحيمي

دستمال كاغذي با فيلم محافظ و آنتي ميكروبيال

تاریخ اظهارنامه: 1398/08/27
مالک/مالکان: آقاي رضا رحيمي
تاریخ ثبت: 1398/11/28
مخترع/مخترعان: رضا رحيمي