نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي سياوش ظفراسمعيلي بنا
5 عدد

فيلم PDLC (پليمر پراكنده كريستال مايع)
فيلم PDLC

تاریخ اظهارنامه: 1394/05/28
تاریخ ثبت: 1394/06/30
مخترع/مخترعان: سياوش ظفراسمعيلي بنا

پروتز زانو و پاي هوشمند
bionic Knees and Legs

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/30
تاریخ ثبت: 1395/06/03
مخترع/مخترعان: سياوش ظفراسمعيلي بنا

ليزر دايود 808 نانومتر جهت حذف موهاي زائد

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/25
تاریخ ثبت: 1395/06/27
مخترع/مخترعان: سياوش ظفراسمعيلي بنا