نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي عباس احمدي
4 عدد

طراحي و ساخت قرصهاي مخمر آبجو

تاریخ اظهارنامه: 1392/05/27
تاریخ ثبت: 1392/07/30
مخترع/مخترعان: رضا تحويليان