نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي عليرضا جمال وند
3 عدد

دستگاه برداشت و جمع آوري سيب زميني

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/19
تاریخ ثبت: 1395/05/04
مخترع/مخترعان: عليرضا جمال وند

دستگاه برداشت و جمع آوري سيب زميني

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/19
تاریخ ثبت: 1395/05/04
مخترع/مخترعان: عليرضا جمال وند