نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي عليرضا جوادي فرد
1 عدد

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/26
تاریخ ثبت: 1395/02/04
مخترع/مخترعان: عليرضا جوادي فرد

موارد یافت شده: 1