نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با مالکیت آقاي عليرضا پودات
5 عدد

دستگاه ثبت و ذخيره سازي شدت ضربات وارد شده به خودرو و سرنشينان

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/17
مالک/مالکان: آقاي عليرضا پودات
تاریخ ثبت: 1398/05/28
مخترع/مخترعان: عليرضا پودات

دستگاه توليد انرژي الكتريكي از حركت شاخه درختان و ريزموج ها

تاریخ اظهارنامه: 1396/05/20
مالک/مالکان: آقاي عليرضا پودات
تاریخ ثبت: 1396/09/01
مخترع/مخترعان: عليرضا پودات

دستگاه تست موتورهاي تك فاز و مشخص كننده سيم اصلي، فرعي و مشترك

تاریخ اظهارنامه: 1396/05/20
مالک/مالکان: آقاي عليرضا پودات
تاریخ ثبت: 1397/03/19
مخترع/مخترعان: عليرضا پودات

دستگاه تنظيم كننده شدت روشنايي با توجه به وضعيت شي

تاریخ اظهارنامه: 1399/02/31
مالک/مالکان: آقاي عليرضا پودات
تاریخ ثبت: 1399/07/09
مخترع/مخترعان: عليرضا پودات